Дарения за каузата

Фондация „Майки за донорството“ е вписана в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Софийски градски съд по ф.д.363/2014г. с ЕИК по Булстат 176694553 и е вписна в Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза към Министерството на правосъдието под номер 20141013006.

Фондацията е със структура Управителен съвет с председател Мариела Куртева.
Управителният съвет и координаторите на фондацията в България и чужбина извършват на принципа на доброволен жест дейностите си и не получават възнаграждения за тях.

Фондация „Майки за донорството“ като НПО е задължена ежегодно да предоставя публичен досъп до своите финансови отчети и доклад за дейността.

Годишните доклади за дейността и ГФО на фондацията се публикуват на сайта на Министерството на правосъдието (до 2018 год.) За справка ТУК

От 2018 година годишните доклади и ГФО се публикуват в сайта на Търговския регистър www.brra.bg

За направените финансови и материални дарения към фондация „Майки за донорството“ издава Договор за дарение. Дарения към неправителствени организации в обществена полза, вписани в Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министерството на правосъдието, каквато е фондация „Майки за донорството“ ползват данъчни облекчения.

За юридицески лица: счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба).

За физически лица: годишният облагаем доход на лицето се намалява с направени през годината дарения до 5 на сто.

Фондация „Майки за донорството“

Банкова сметка:

IBAN: BG50UNCR70001523142155

BIG: UNCRBGSF

УниКредит Булбанк АД

Pay Pal:  mothers.for.donation@gmail.com

E-mail: mothers.donation@gmail.com

0888 72 10 10 –Виктория Димитрова

0878 71 21 28 – Мариела Куртева

0898 58 67 49 – Валя Попова

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart