Нова Наредба за асистирана репродукция!

Нова Наредба за асистирана репродукция!

Наредба № Н-2 от 12 юли 2023 г. за дейности по асистирана репродукция беше обнародвана в брой 63 от 25.07.2023 година на Държавен вестник.

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=B7AEC86EFFD025CE2C8398699F1E6EC9?idMat=197485&fbclid=IwAR3GDADeMvs2_80NdST8OQZj-usMNY9i3ygjLaAT2BWuUHhPyAyET2y8yaU

Акцент в наредбата е, че се дава право на даряване на зиготи (ембриони) и утвърждава процедурата с ембриони при смърт на съпруг/съпруга, партньор/партньорка.

С тази наредба се:

  1. утвърждава медицински стандарт за асистирана репродукция съгласно приложение № 1;
  2. утвърждава образец на годишен отчет за извършените дейности по асистирана репродукция съгласно приложение № 2;
  3. определят условията и редът за вземане, поставяне, експертиза, обработка, етикетиране и съхраняване на яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи за нуждите на асистираната репродукция, както и на влизащите в контакт с тях материали и продукти и на тяхното проследяване от донора до реципиента;
  4. определя редът за регистрация, обработка, съхраняване и предоставяне на информацията от регистъра по чл. 132, ал. 1 от Закона за здравето;
  5. определят условията и редът за съобщаване, регистриране, докладване и предаване на информация за сериозните нежелани реакции и сериозните инциденти и за блокиране, изтегляне и унищожаване на яйцеклетки, сперматозоиди или зиготи;
  6. определят условията и редът за създаване на система за проследяване на яйцеклетките, сперматозоидите и зиготите, както и на продуктите и материалите, които влизат в контакт с тях и са свързани с тяхното качество и безопасност.

(2) Дейностите по асистирана репродукция се осъществяват при спазване на стандарта по чл. 1, ал. 1, т. 1 от всички лечебни заведения, които ги извършват.

Чл. 2. Лечебните заведения, които осъществяват дейности по асистирана репродукция и по осигуряване, използване и съхраняване на яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи, са:

  1. лечебни заведения за извънболнична помощ;
  2. лечебни заведения за болнична помощ;
  3. лечебни заведения към Министерския съвет, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта и съобщенията;
  4. тъканни банки.

Фондация „Майки за донорството“ организира дейността си в съответствие със Закон за здравето, Закон за трансплантации на органи, тъкани и клетки, Закон за лечебните заведения, Наредба № Н-2 от 12.07.2023 (обн. в ДВ в брой 63 от 25.07.2023)  и други. 

За подробна информация, отговори на всички въпроси и съдействие – обадете се на  (+ viber,  + whats app)  0888721010 – Виктория Димитрова  и/или  0878712128 – Мариела Куртева.

Пишете ни на и-мейл: mothers.donation@gmail.com или на фейсбук страницата  https://www.facebook.com/donorstvotoezhivot/

Сподели тази публикация

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart