Възрастта за донор на яйцеклетки – незаконна.

Възрастта за донор на яйцеклетки – незаконна.

Горната възрастова граница за донор на яйцеклетки – незаконна! Една година след старт на делото със страни фондация “Майки за донорството” (жалбоподател) и Министерството на здравеопазването (ответник) Върховният Административен съд взе решение.

РЕШЕНИЕ № 6815
София, 08.05.2019
В ИМЕТО НА НАРОДА ……….
“Върховният административен съд, състав на Второ отделение РЕШИ: ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 13 ал. 1 т. 1 в частта, с която е предвидено „донорът е на възраст от 18 до 34 години при неродствено даряване“ и на т. 11.1.6 от Раздел VI на Приложение № 1 (Медицински стандарт „Асистирана Репродукция“) към чл. 1, ал. 1, т. 1 на Наредба № 28 от 20.06.2007 г. за дейности по асистирана репродукция, издадена от министъра на здравеопазването. ОСЪЖДА Министерство на здравеопазването да заплати на Фондация „Майки за донорство“ със седалище гр. София сума в размер на 870 (осемстотин и седемдесет) лева, разноски за тази инстанция. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 дневен срок от получаване на съобщението пред петчленен състав на Върховния административен съд.” Пълният текст на Решението може да се намери на сайта на ВАС. Решението подлежи на обжалване!

Сподели тази публикация

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart